איך לקרוא דוחות כספיים?

אם אתם שואפים להצליח בעולם ההשקעות בשוק ההון, רוצים להפוך לבעלי עסקים ממולחים או מעוניינים לספק שירותי הנהלת חשבונות באופן מקצועי או אפילו חובבני, אתם חייבים להכיר את המונח "דוחות כספיים" וכמובן להבין איך קוראים דוחות כאלו. במאמר שלפניכם נבין מהם דוחות כספיים, מהו דוח תזרים מזומנים ודוח רווח והפסד, כיצד ניתוח של מסמכים כאלו יכול לעזור לנו ואיפה אפשר ללמוד עוד על דוחות כאלו ולקבל כלים טובים להבנה פיננסית.

 

דוחות כספיים מאיפה מתחילים?

השלב הראשון הוא הבנה בסיסית של המושג דוח כספי. דוח כספי (או פיננסי) הוא מסמך מקיף המסכם את הביצועים הפיננסיים ואת המצב הפיננסי של הארגון על פני תקופה מסוימת, בדרך כלל על בסיס רבעוני או שנתי. הוא משמש ככלי מכריע לבעלי עניין, לרבות בעלי מניות, משקיעים, נושים והנהלה, להערכת את האיתנות הפיננסית של חברות ולקבלת החלטות מושכלות.

 

המבנה של דוח כספי הוא לרוב כזה:

 • הדוח עצמו – הוא הליבה של כל דוח פיננסי, לרוב דוח רווח והפסד, מאזן ותזרים מזומנים (עליהם נרחיב בהמשך המאמר). בדוחות אלו מפורטים הכנסות, הוצאות, נכסים, התחייבויות ותזרימי מזומנים.
 • הערות לדוחות הכספיים – אלו מספקים מידע נוסף והקשר לדוחות הכספיים. הם מסבירים מדיניות חשבונאית, הנחות, תנאים ופרטים רלוונטיים אחרים.
 • דיון וניתוח ההנהלה – סעיף זה מציע הסבר עלילתי על התוצאות הכספיות של החברה, תוך דיון במגמות חשובות, סיכונים ותוכניות עתידיות.
 • דוח מבקר – אם הדוחות הכספיים עברו ביקורת, דו"ח המבקר מספק הערכה בלתי תלויה באשר לדיוק הדוחות הכספיים של החברה ולעמידתם בתקני חשבונאות.
 • יחסים פיננסיים וניתוח – דוחות פיננסיים מסוימים כוללים יחסי מפתח וניתוחים פיננסיים כדי לעזור לבעלי עניין להעריך את הנזילות, הרווחיות, כושר הפירעון והיעילות של ארגונים.
 • הצהרת שינויים בהון – מסמך זה מתאר שינויים בהון העצמי במהלך תקופת הדיווח, לרבות דיבידנדים, הנפקות מניות ושאר הרווחים.

 

דוחות כספיים חיוניים לשקיפות, לאחריות ולקבלת החלטות. הם משמשים את המשקיעים להערכת הזדמנויות השקעה, את הנושים להערכת כושר האשראי ואת הנהלת החברה למעקב אחר ביצועים ותכנון העתיד. עמידה בדרישות הרגולטוריות ובתקני החשבונאות מבטיחה את הדיוק ואת האמינות של המידע המוצג בדוחות הכספיים.

 

מהו דוח תזרים מזומנים?

דוח תזרים מזומנים מאפשר לנו לבחון את זרימת המזומנים בחברה ואת היכולת שלה לייצר מזומן כאשר המטרה היא כמובן יציאת תזרים חיובי. הדוח מחולק לרוב לשלושה חלקים עיקריים:

 • תזרים מזומנים מפעילות שוטפת – בסעיף הזה רושמים את כל הכסף שנכנס בעקבות הפעילות השוטפת של החברה והוא מבטא את יכולת הארגון לייצר מזומן אך ורק מהפעילות שלו, בלי קשר לאירועים הוניים או מימוניים. הדוח מתבסס על התקבולים של הארגון בניכויי תשלומים.
 • תזרים מזומנים מפעילות השקעה – כל תזרים מזומנים הקשור בפעולות השקעה של הארגון, כולל פעולות הצפויות לייצר הכנסה בעתיד הנראה לעין. אלו הן למעשה השקעות שוטפות שהמטרה שלהן היא לשמור על איכות התשתיות של החברה. כאשר רוצים לבחן את היכולת של חברה לייצר מזומנים, צריך להתייחס לתזרים המזומנים המגיע מהאפיק הזה לצד התזרים מהפעילות השוטפת.
 • תזרים מזומנים מפעילות מימון – כל אפיק מימון שהוא נכנס לתזרים הזה – הנפקת מניות חדשות, הלוואות מבנקים והלוואות מהציבור.

 

מה זה IFRS?

IFRS היא קבוצה של תקני דיווח כספי בין-לאומיים המוכרת בעל העולם, הפותחה ומתוחזקת על ידי המועצה הבין-לאומית לתקני חשבונאות. התקן מספק מסגרת משותפת לדיווח כספי, הבטחת עקביות, שקיפות והשוואה של דוחות כספיים בין מדינות ותעשיות שונות. אלו הם עיקרי התקן:

 • ישימות גלובלית – התקן נמצא בשימוש על ידי אלפי חברות ברחבי העולם, מה שהופך אותו לכלי חיוני לעסקים ולהשקעות בין-לאומיות. הוא מקדם עקביות בדיווח הכספי ומסייע למשקיעים, לאנליסטים ולרגולטורים.
 • גישה מבוססת עקרונות – תקן הידוע בגישה מבוססת העקרונות וגמישות בניהול חשבונאי. הוא מתמקד במהותן של העסקאות ודורש שיקול דעת מקצועי ביישום התקנים.
 • השתכללות מתמדת – התקן מתעדכן ומשתכלל באופן קבוע כדי לעמוד בקצב של שיטות עסקיות מתפתחות ומכשירים פיננסיים. יכולת הסתגלות זו חיונית בסביבה הפיננסית הגלובלית הדינמית.
 • שקיפות: התקן שם דגש על גילויים מקיפים, תוך הבטחה שדוחות כספיים מספקים תמונה מלאה של מצבה הפיננסי וביצועיה של החברה.
 • איחוד דוחות בין חברות – התקן מספק הנחיות באשר לאיחוד דוחות כספיים בשביל קבוצות של חברות ומאפשר ייצוג מדויק יותר של הישות הכלכלית.

 

תקן IFRS מאומץ באופן נרחב במדינות רבות, בייחוד באירופה, באסיה ובחלקים מאפריקה ומהמזרח התיכון וגם כאן אצלנו בישראל.

 

מהו דוח רווח והפסד?

דוח המרכז את תוצאות הפעילות העסקית של חברות במהלך תקופת הדיווח. סעיף ההכנסות הפותח את הדוח מסכם את ההכנסות ואת המכירות של החברה ונרשם לרוב בגישת הנטו, דהיינו סך ההכנסות בניכוי ההוצאות הקשורות לעסקת המכירה (החזרות, הנחות וכן הלאה). השוואת סעיף ההכנסות בתקופת הדיווח לדוחות המקבילים בשנים קודמות נותנת מושג לגבי המגמה במכירות החברה. כלומר אם הצמיחה היא מהירה או איטית, אם חל גידול בהכנסות או שהן דווקא קטנו.

 

מהו דוח מאזן?

דוח מאזן הוא מעין תמונה של המצב הפיננסי של העסק. כלומר דוח המופק כשאנו רוצים לבחון את מצבה הפיננסי של חברה בכל רגע נתון. המאזן מורכב מנכסי החברה, מההתחייבויות שלה ומההון העצמי שברשותה. נכסי החברה על פי ההגדרה הם כלל המשאבים שבהם היא משתמשת לצורך פעילות שוטפת ופעילויות אחרות. בין היתר מדובר בנכסים מוחשיים כגון מכונות, נדל״ן, חומרי גלם, מזומן וכן הלאה וכן נכסים שאינם מוחשיים כגון שם המותג, הקניין הרוחני של החברה, פטנטים רשומים וכך הלאה.

 

ההתחייבויות הן ההוצאות של החברה בעקבות רכישת חומרי גלם, קבלת שירותים שונים, הלוואות ואשראי שנלקח מגופים חיצוניים. ההון העצמי מייצג את סכום ההשקעה הכספית של בעלי המניות, כלומר סכום הכסף של בעלי החברה ושל המשקיעים בה. אם יש לחברה רווחים עודפים הם יכללו גם הם במסגרת ההון העצמי.

 

האם הניתוח הטכני יעזור לי להבין את שווי השוק?

ניתוח דוחות כספיים הוא שלב קריטי בהבנת שווי השוק של חברות והוא מאפשר את הדברים האלה:

 • הערכת רווחיות – דוחות כספיים, בעיקר דוח רווח והפסד, חושפים את הרווחיות של החברה. בעזרת הערכת גורמים, כמו שולי רווח וצמיחה ברווחים, אפשר לאמוד באיזו יעילות החברה פועלת. רווחיות גבוהה יותר קשורה לרוב לערך שוק גבוה יותר.
 • הערכת סיכונים – דוחות כספיים כוללים מידע על רמות החוב של החברה, הנזילות ותזרים המזומנים. גורמים אלו מסייעים להעריך את היציבות הפיננסית של חברות ואת יכולתן להתמודד עם משבר כלכלי אשר יכול להשפיע על שווי השוק.
 • פוטנציאל צמיחה – דוחות מספקים תובנות באשר לצמיחה בהכנסות ובתוכניות השקעה. חברות שיש להן סיכויי צמיחה חזקים נוטות לקבל הערכות שוק גבוהות יותר מכיוון שהמשקיעים צופים רווחים עתידיים.
 • מדדי הערכה – דוחות פיננסיים מציעים מדדי מפתח כמו יחסי מחיר לרווח המשווים את מחיר המניה של החברה לרווחיה. יחסים אלה מסייעים למשקיעים להעריך אם מניה מוערכת יתר על המידה או מוערכת נמוך ביחס לעמיתיה ולשוק הרחב יותר.
 • עמדה תחרותית – הבנת מצבה הפיננסי של חברה ביחס לענף שלה ולמתחרים יכולה לספק הקשר להשוואת שווי שוק.

 

באותה נשימה חשוב לזכור כי אומנם דוחות פיננסיים הם כלי רב ערך, אך חיוני להביא בחשבון גורמים אחרים, כגון רוח השוק, מגמות בתעשייה ותנאים כלכליים רחבים יותר, בעת הערכת שווי השוק של חברות.

 

היכן אפשר ללמוד עוד על פירוט דוחות כספיים והבנתם?

בראש ובראשונה אפשר למצוא הרבה מאוד מידע באינטרנט. תוכלו למצוא מידע בסיסי וראשוני למתחילים ומידע מפורט יותר למי שרוצה להעמיק. אפשר גם למצוא סרטונים וקטעי מדיה רבים. לאלו המעוניינים לעסוק בהנהלת חשבונות מומלץ להירשם לקורס מקצועי המקנה תעודת הנהלת חשבונות או ייעוץ מס, ובן ללמוד בפירוט על דוחות כספיים. מי שרוצה ללמוד את הנושא בצורה הרחבה ביותר, כדי לעסוק בהשקעות, מומלץ שירשם ללימודי שוק ההון שבהם לומדים את כל מה שצריך לדעת על זירת המסחר הזאת, לרבות קריאה של דוחות כספיים והבנתם כדי להפיק מכהם תובנות שיעזרו להשקיע בצורה חכמה.

 

לסיכום

דוחות כספיים הם חלק חשוב ביותר בניתוח פיננסי של חברות. חשוב להכיר את הנושא הזה לעומק כשבוחרים לעסוק במסחר בשוק ההון, ובמכללת פסגות תוכלו לקבל את הכלים הטובים ביותר בקורס המקצועי ביותר בישראל. אם אתם רוצים לדעת עוד על שוק ההון ועל לימודי שוק ההון, מומלץ להיכנס לבלוג באתר ולמצוא מגוון עצום של כתבות, כמו למשל על אופציות – כל מה שחשוב לדעת ועוד על נושאים רבים, שיתנו לכם את הידע הראשוני והמושג הכללי בנושא. כמובן שאתם מוזמנים גם ליצור קשר טלפוני בכל שלב ולקבל מענה אנושי בלי התחייבות על כל שאלה שעולה.

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

דילוג לתוכן