מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – מכללת פסגות

 1. מדיניות הפרטיות של מכללת א.ר. פסגות בע"מ (להלן: "המכללה"), הן באתר האינטרנט המצוי בשם המתחם psagot.org ו/או כל אתר קשור אחר ו/או דף הפייסבוק/אינסטגרם/טיקטוק של המכללה ו/או כל אמצעי מקוון במרשתת או ברשתות החברתיות בו עושה המכללה שימוש (להלן: "האתר"), לרבות, בין היתר, דפי נחיתה הקשורים לאתר ו/או קישוריות כאלה ואחרות, המפורטת להלן מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש הכלליים באתר המהווים הסכם בינך לבין המכללה (להלן: "ההסכם"). תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי הנוחות בלבד, וחלים באופן שווה על שני המינים.
 2. בעת רישומך לאתר ו/או השארת פרטיך בו או בכל אתר הקשור בו, הן במישרין והן בעקיפין, הינך נותן מרצונך את הסכמתך לכך ששמך ופרטיך, וכן כל מידע שיצטבר במכללה ו/או אצל גורמים עימם קשורה המכללה, יועבר למכללה וישמש אותה לקידום פעולותיה ועסקיה, כולל פעולותיה עם גופים אחרים, באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב בשום מקרה כפגיעה בפרטיות.
 3. בעת רישומך לאתר ו/או בעת שימוש במוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, תתבקש למסור פרטים מזהים כתנאי לכך. מובהר, כי אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש במוצרים ו/או השירותים ו/או להשתתף בפעילויות השונות באתר כמפורט בהסכם. בטרם תמסור את הפרטים המתבקשים, אנא וודא כי תנאי ההסכם, לרבות ההוראות דנן בדבר מדיניות הפרטיות, ברורים לך ומוסכמים עליך.
 4. ברישומך לאתר ו/או השארת פרטים בו (לרבות דפי נחיתה של המכללה), הינך מסכים לקבל מהמכללה ו/או ספקיה ו/או צדדים שלישיים הקשורים אליה (לרבות המכללה להכשרת שמאים בע"מ ו/או דוגדר בע"מ ו/או פסגות ויז'יון בע"מ), הצעות והטבות שונות (הן באופן אישי והן באופן כללי), לרבות דברי פרסומת, באמצעות הדואר ו/או הטלפון ו/או הדואר האלקטרוני ו/או הודעות מסר קצר (SMS או MMS) ו/או הודעות וואטספ ו/או רשת האינטרנט ו/או כלל הרשתות החברתיות לסוגיהן (לרבות פייסבוק ו/או אינסטגרם ו/או טיקטוק ו/או טלגרם). במידה ואינך מעוניין לקבל הצעות/פניות כאמור עליך להודיע למכללה בכתב על רצונך המפורש להסרת שמך/פרטיך מרשימת התפוצה (להלן: "הודעת הסירוב"), ובתוך שלושים (30) ימים ממועד קבלת ההודעה בפועל תפעל המכללה להסרתך כמבוקש. הודעת הסירוב יכולה להישלח בדואר לכתובת המכללה ו/או בדוא"ל לכתובת: customerservice@psagot.org הודעת הסירוב לא תהיה כרוכה בתשלום.
 5. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נהגיך, הרגלי הגלישה שלך, מוצרים ושירותים שרכשת, פעולות שביצעת, עסקאות שנטלת, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד. מובהר בזאת, כי המידע הנ"ל אודותיך יכול להיאסף בעזרת כלים וטכנולוגיות שונות, בין היתר, לרבות איסוף כתובות IP, עוגיות (Cookies) משואות רשת (web beacons) ותגי אינטרנט. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המכללה תהא רשאית לעשות שימוש בעוגיות (Cookies) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר.
 6. המכללה תשמור את כל המידע שנצבר אודותיך במאגר המידע שלה, לרבות, בין היתר, הנתונים שתמסור לצורך יצירת קשר עימך ו/או בהרשמתך ו/או בעת השתתפות בפעילות באתר ו/או בעת שימוש במוצרים ו/או השירותים באתר. השימוש במידע זה יהיה בהתאם לדין ולצורך מי מהפעולות הבאות: לאפשר לך להשתמש באתר; לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב ו/או בכל דרך אחרת, כמפורט להלן; לצורך יצירת הקשר אתך; לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר; קידום מטרות האתר; לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, ובלבד שהמידע לצורך כך לא יזהה אותך אישית; ו- לכל מטרה אחרת המפורטת בהסכם זה;
 7. המכללה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים ונתונים אשר נאספו אודותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
  • בעת השארת פרטיך לצורך יצירת קשר;
  • למי מהצרכים ו/או הפניות המותרות במסגרת מדיניות זו מצד צדדים שלישיים כאמור בסעיף 4 לעיל;
  • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או תנאי שימוש באתרים אחרים, או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר אליו, פעולות שהינן לכאורה מנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  • במידה וביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במכללה או בצדדים שלישיים כלשהם;
  • במידה והפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם האתר ו/או המכללה או מי מטעמה.
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למכללה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
  • בקשר לכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המכללה.
  • אם פעילות האתר תתבצע במסגרת תאגיד אחר או תמוזג בפעילותו של צד שלישי המכללה תהיה רשאית להעביר לתאגיד זה את המידע אודותיך, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות תקנון זה לעניין מדיניות פרטיות.
 8. המכללה עושה את מרב המאמצים להגן על האתר ועל מערכות המחשב שלה מפני חדירה ו/או פריצה, תוך יישום אמצעי הגנה סבירים. הנך מאשר כי המכללה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת של האתר ושל מערכות המחשב של האתר מפני חדירה ו/או פריצה של גורמים עוינים, אשר עשויה לשבש ולהפריע לפעילותו התקינה של האתר, וכי במידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור באתר ו/או לעשות בו שימוש לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המכללה עקב כך.
 9. המכללה מתחייבת להגן על סודיות הנתונים של לקוחותיה ו/או משתמשי האתר ועל המידע שברשותה בהתאם להוראות כל דין.

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

דילוג לתוכן