תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

שימושך באתר האינטרנט של מכללת פסגות בשם המתחם:  https://psagot.org ("האתר"), לרבות גלישה באתר, קריאת כל תוכן הכלול באתר, שימוש בשירותי האתר והמידע המצוי בו מעיד על הסכמתך המלאה לתנאים המפורטים להלן, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. במידה ואינך מסכים לכל התנאים או לחלק מהם, הינך מתבקש להימנע משימוש באתר ולא לבצע כל פעולה באמצעותו. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר יחיד לצרכי נוחות בלבד, ומתייחסים במידה שווה גם לנשים. הכותרות המובאות להלן הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

  1. ביטול עסקה
   • הנך רשאי לבטל כל עסקה שבוצעה באמצעות האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן בסעיף זה: "החוק"). ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני או דואר רשום וישלח למכללה.
   • להסרת כל ספק, מובהר בזאת כי בעת רכישה של שירות מקוון, לאחר תחילת השימוש בשירות (כגון התחברות למערכת הקורסים המקוונת של המכללה המאפשרת צפייה בסרטונים ומידע) תיחשב כמועד שבו התחיל השירות אשר לאחריו לא ניתן לבטל את העסקה.
   • בעת ביטול עסקה במועד הקבוע בחוק תחויב בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר/השירות, או לחילופין, בתשלום בסך 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך.
   • האמור בסעיף זה אינו חל על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג(ד) לחוק.
   • להסרת ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות ביטול העסקה הנ"ל לבין הוראות ביטול עסקה ספציפיות במסגרת הסכם שבינך לבין המכללה, יגברו הוראות ההסכם הספציפי.
   • המכללה רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, באחד או יותר מהמקרים הבאים:
    • במידה ונפלה בהצעה טעות סופר כלשהי, בין אם במחיר העסקה ובין אם בתיאורה;
    • ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממך את היכולת לרכוש את המוצר/שירות באופן תקין;
    • העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית מצדך ו/או צד ג' כלשהו;
    • כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי ההסכם;
    • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך רכישת המוצר/שירות באופן תקין;
    • ההזמנה בוצעה ללא פרטיך המלאים או המדוייקים.
   • ביטול העסקה יימסר לך בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינת בעת ביצוע הרכישה. המכללה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר אותה מסרת במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית. להסרת ספק, יובהר בזאת כי המכללה לא תישא באחריות כלשהי בגין ביטול העסקה מפאת הסיבות המוזכרות לעיל ולא תזכה ו/או תשפה אותך בשום מקרה.
   • במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית המכללה לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
   • בוטלה העסקה כאמור, המכללה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לך או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
  2. אחריות ושיפוי
   • הנך מכיר בכך שהאתר בכללותו, כולל כל מידע ותכנים המופיעים בו אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, כל שירות המוענק באמצעות השימוש באתר, וכל תוכנה המסייעת בהפעלת האתר מוגשים ומועמדים לרשותך כפי שהם (as is) והשימוש בהם מבוצע באחריותך המלאה.
   • אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן הצעה ו/או מצג ו/או התחייבות כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות מצג או התחייבות של המכללה בנוגע למידע האמור, דיוקו, שלמותו, אמינותו, עדכניותו או התאמתו למטרה כלשהי. המכללה עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא כי המידע המופיע באתר הנו מדויק, שלם, אמין ועדכני, אולם אין היא מתחייבת ואינה יכולה לערוב לכך שבמידע המופיע באתר לא יפלו שגיאות, אי דיוקים או השמטות. המכללה ממליצה לערוך בדיקה נוספת ומקיפה לפני נטילת חבות כלשהי בהסתמך על מידע המצוי באתר, לרבות היוועצות ביועץ מוסמך בתחום הרלבנטי ו/או השוואה למקורות אחרים. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה, והינך מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהמכללה שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר.
   • הנך מסכים כי המכללה, עובדיה וכל אדם או גוף אחר המעורבים ביצירת האתר ותכניו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות בעניינים המפורטים להלן, וכי כל אחריות וסיכון בקשר עם העניינים המפורטים להלן יחולו עליך בלבד:
    • כל נזק, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, הקשורים בגלישה לאתר או חוסר היכולת לגלוש לאתר ו/או בקבלת מידע מהאתר או באמצעות האתר ו/או בשימוש בשירותים הניתנים באמצעות האתר;
    • כל נזק עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי, בכל סכום ובקשר עם כל עניין.
   • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הינך מתחייב לשאת באחריות ובסיכון בקשר עם כל אובדן או השמדת נתונים, מחיקה, שיבוש, שגיאה, השמטה, כשל, הפרעה, פגם, איחור, עיכוב, נזק חומרה, נזק תוכנה, וירוס, נתק בתקשורת, גניבה, פגיעה בפרטיות, גישה בלתי חוקית למידע, שינוי נתונים, שימוש לרעה במידע, או כל התנהגות פוגעת או בלתי חוקית של צד שלישי.
   • המכללה אינה אחראית לכל נזק שייגרם עקב השימוש באתר, לרבות, בין היתר, נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע מן האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא באספקתם או באי אספקתם של מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר.
   • הנך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את המכללה, עובדיה ומי מטעמה כנגד כל תביעה או דרישה, שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש שתעשה באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר, בפורום האתר או באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מתוצאותיו של שימוש כאמור.
  3. פרסומת/מודעות/קישורים באתר
   • באתר עלולים להופיע פרסומים ו/או מודעות ו/או קישורים לאתרים אחרים, לרבות קישורים הממוקמים באתר על ידי צדדים שלישיים המפרסמים באתר והמאפשרים גישה למידע ותכנים המתפרסמים באתרים אחרים (לרבות ברשתות חברתיות).
   • המכללה אינה עורכת את המידע המופיע בפרסומים ו/או במודעות ו/או בקישורים הנ"ל ואין לה כל שליטה בתכנם של אותם גורמים. תכנים המופיעים במודעות ו/או קישורים לאתר עלולים להיות שגויים, לא מדויקים, לא מעודכנים, בלתי מוסריים או לא חוקיים, ולמכללה אין כל אפשרות לבחון תכנים כאמור או לקבוע אותם.
   • המכללה אינה נוטלת התחייבות או חובה כלשהי כי כל הפרסומים ו/או המודעות ו/או הקישורים שימצאו באתר יהיו שלמים, אמיתיים, תקינים ויובילו לדף/אתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של פרסום ו/או מודעה ו/או קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן אותו פרסום ו/או הודעה ו/או קישור הינו מהימן, מלא או עדכני, והמכללה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
   • המכללה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הפרסומים ו/או המודעות ו/או הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
   • מבלי לגרוע מן האמור, המכללה אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים בפרסומים ו/או במודעות ו/או באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
   • הנך מסכים ומתחייב במפורש כי המכללה לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם כל שימוש באתר ו/או גישה לאתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר או באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או בקשר עם תוצאותיו של שימוש כאמור, וכל הסתמכות על תכנים כאמור תהיה באחריותך המלאה והבלעדית. המכללה אינה אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
   • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל המקומות המוגדרים ו/או המסומנים ו/או מזוהים באתר כמדור פרסומי דינם כדין מודעות פרסומת בעיתונות ו/או במדיה דומה, והם אינם כוללים, אלא אם נאמר אחרת, הטבה ו/או הנחה כלשהי. יובהר, כי למכללה אין כל אחריות לגבי הפרסומים המתפרסמים באתר ואין לראות בה בגדר ממליץ ו/או מציע ו/או מכוון
  4. הבהרות בעניין ייעוץ השקעות
   • המידע המופיע באתר לא מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה לרכישה, החזקה או מכירה של נכסים פיננסים כלשהם ו/או ייעוץ השקעות. המכללה מבהירה ומדגישה בפניך כי לפעילות בנכסים פיננסיים נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת. המידע הינו כללי ואינו בא להחליף את שיקול הדעת העצמאי שלך וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ מטעם יועץ השקעות מוסמך, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לצורך ביצוע עסקאות ספציפיות. הנתונים הנכללים בכל מידע המצוי באתר, לרבות בסקירה או בניתוח של ניירות ערך ספציפיים, הינו על בסיס מידע גלוי ו/או ממקורות חיצוניים ואין למכללה כל אחריות לנכונותו ו/או אמיתותו.
   • המכללה מספקת שירותי הכשרה ולימוד בלבד. המכללה אינה בעלת רישיון ואינה עוסקת במתן שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, למעט עיסוקים הפטורים מרישיון בהתאם להוראות החוק הנ"ל.
   • התכנים המועברים בקורסי ההכשרה השונים במכללה בתחום שוק ההון כוללים נתונים כלליים אודות אירועים בשוק ההון. השיעורים והתכנים המועברים בהם אינם מהווים ייעוץ ו/או שידול (לביצוע פעילות השקעה) ו/או מסחר, ואינם מתיימרים להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם מסוים.
   • הנתונים המתפרסמים על ידי המכללה בתקשורת (ובכלל זה באתר), לרבות סקירות השוק הינם למטרות אינפורמציה בלבד.
  5. שונות
   • תמונות ו/או תיאורי ו/או סרטוני המוצרים/השירותים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין המוצג באתר, באופן חלקי או מלא, לבין המוצרים/שירותים הנמכרים בפועל.
   • המכללה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או ביצוע פעולות באתר ו/או ביצוע רכישות באמצעותו שלא על פי הסכם זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז המכללה שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה שתימסר לך.
   • כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של המכללה ו/או מי מטעמה.
   • אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת המכללה אשר תינתן מראש ובכתב.
    1. תכנים/מידע באתר
     • התכנים המצויים באתר הינם כלליים ואינפורמטיביים בלבד, על כל המשתמע מכך. בכל מקרה בו מקור המידע המוצג באתר הינו ממקור חיצוני של צד ג', אין למכללה כל אחריות על נכונות המידע ו/או אמיתותו.
     • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין בהצגת מידע באתר משום הצהרה כי המידע נכון, מדויק או מאומת. המכללה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לזמינות המידע ו/או לתוכנו ו/או לצורתו ו/או לדיוקו /או לליקוי בו ו/או לאי התאמתו.
    2. סודיות מידע
     • המכללה לא תעשה כל שימוש במידע ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. המכללה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
     • המכללה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. יחד עם זאת, בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, המכללה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. המכללה תהיה רשאית להשמיד את כל הנתונים הקשורים לפעולת הרכישה באתר ו/או כל מידע קשור אחר, וזאת בתום שנה ממועד הרכישה.פרשנותו ואכיפתו של הסכם זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך לכך עניינית במחוז מרכז.כללי
      • האתר מנוהל ע"י מכללת א.ר. פסגות בע"מ ("המכללה") ו/או צד שלישי הקשור אליה בהפעלתו וניהולו.
      • מדיניות הפרטיות של המכללה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. לצורך מעבר על מדיניות הפרטיות של המכללה יש ללחוץ כאן.
      • הנך מצהיר ומסכים כי קראת והבנת את כל התנאים שלהלן, כי הנך מסכים לתנאים, וכי הנך מתחייב לקבל על עצמך כל התחייבות הנוגעת לך על פי התנאים ו/או הנובעת מהם. תנאים אלו מהווים הסכם מחייב בינך ובין המכללה.
      • תנאי השימוש מעודכנים נכון ליום 22/4/2021. המכללה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות, לתקן או לבטל את הפרסומים, המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, את תנאי השימוש, או כל חלק מהם, או להוסיף תנאים חדשים, וזאת מבלי שתהיה חייבת להודיע לך או לכל משתמש אחר באתר על שינוי כאמור באופן פרטני, למעט במקרים המחויבים בדין. תוקף השינוי יהיה החל ממועד פרסומו ואילך. הנך מתחייב לעיין בתנאי השימוש ולהתעדכן מפעם לפעם בשינויים שחלו בתנאי השימוש באתר, ככל שחלו שינויים כאמור. ט.ל.ח.
      • במסגרת האתר ניתן לרכוש באופן מקוון מוצרים ו/או שירותים המוצעים בו (להלן: "הרכישות")
      • תנאי שימוש אלה יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך עניינית במחוז מרכז.
       
      1. רישום לאתר/ביצוע רכישות
       • השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר, וכן ביצוע רכישות באתר, עלול לחייב הרשמה לאתר ופתיחת חשבון משתמש. כל אדם מעל מגיל 18, הכשיר לכך משפטית, זכאי להירשם לאתר. המכללה שומרת לעצמה את שיקול הדעת המלא לסרב לקבל את הרשמתך לאתר, וזאת מטעמיה היא, ובכפוף להוראות כל דין. כל אדם המבקש להצטרף לאתר ולעשות שימוש בשירותיו עלול להידרש למילוי טופס הרשמה, חתימה על הסכם פרטני ו/או כל מסמך אחר לפי שיקול דעתה של המכללה. להסרת כל ספק, הרישום לאתר הינו וולונטרי וכפוף להוראות תנאי השימוש על התיקונים שיחולו בהם מעת לעת. המכללה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, בכל עת וללא כל התראה, והכול בכפוף להוראות כל דין.
       • המכללה רשאית, על-פי שיקול-דעתה הבלעדי, להפסיק את השירותים המוצעים באתר ו/או לבטל את הרשמתך לאתר. הודעה על ההחלטה בדבר ביטול הרשמתך תישלח אליך, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו בעת הרישום לאתר.
       • כחלק מהליך ההרשמה לאתר ולשם ביצוע פעולות ורכישות בו תידרש למלא פרטים אישיים באתר לרבות פרטים בסיסיים כגון שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, פרטי כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות וכיו"ב. כדי שהרשמתך תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל המכללה להבטיח את רישומך לאתר ופעילותך התקינה בו. מובהר בזאת, כי על פי הדין, אין חובה למסור את הפרטים דלעיל ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, במידה ולא תמסור את מלוא הפרטים הנדרשים דלעיל, לא תוכל להירשם לאתר ולבצע בו פעולות או רכישות ולא תעמוד לך כל טענה בגין כך. הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
       • המכללה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של פרטים אישיים וסודיים מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בקיום מקרים מסוימים שאינם בשליטתה, המכללה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. המכללה תהיה רשאית להשמיד את כל הנתונים הקשורים אליך או לחשבונך באתר ו/או כל מידע קשור אחר, וזאת בכפוף לשיקול דעתה ובכפוף להוראות כל דין.
       • במידה ובוצע על ידך מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במכללה או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או נמסרו על ידך במתכוון פרטים שגויים, המכללה תהיה רשאית למנוע את השתתפותך בפעילויות באתר באופן זמני או באופן קבוע, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק את החלטתה ו/או למסור על כך הודעה מראש. הינך מאשר בזאת כי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
       • ברישומך לאתר ו/או בעת הורדת תכנים מהאתר, הינך מסכים לקבל מהאתר ו/או מהמכללה ו/או ספקי המכללה ו/או צדדים שלישיים עימם קשורה המכללה, הצעות והטבות ייחודיות (הן באופן אישי והן באופן כללי), לרבות דברי פרסומת, באמצעות הדואר ו/או הטלפון ו/או הדואר האלקטרוני ו/או הודעות מסר קצר (SMS או MMS) ו/או רשת האינטרנט (לרבות רשתות חברתיות לסוגיהן). במידה ואינך מעוניין לקבל הצעות ו/או פניות כאמור, עליך להודיע על כך בכתב למכללה ושמך יוסר מרשימת התפוצה של האתר ("הודעת הסירוב") בתוך שלושים (30) ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה בפועל. הודעת הסירוב לא תהיה כרוכה בתשלום, למעט עלות משלוח ההודעה (ככל שתהיה).
       • הסכומים והמחירים המוצגים ברכישות באתר כוללים מע"מ, ככל שהעסקה חייבת במע"מ.
       • רק עם מילוי כל הפרטים הנדרשים להרשמה לאתר ו/או ביצוע רכישות באתר כמפורט לעיל, יחשב הדבר כביצוע הזמנה על ידך. עם קבלת ההזמנה, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי אשר נמסרו במסגרת הרכישה ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי, פעולת הרכישה תחשב כמאושרת, הכל בכפוף להימצאות המוצרים שהוזמנו במלאי. להסרת ספק, מובהר כי מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
       • למען הסר ספק, משלוח דואר אלקטרוני בגין אישור הרכישה הנ"ל אינו מהווה ראיה על ביצוע הפעולה ואינו מחייב את המכללה. רק תשלום בפועל יחייב את המכללה, וזאת בכפוף להימצאות המוצר במלאי.
       • במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי תוצג הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה תידרש ליצור קשר טלפוני עם המכללה לצורך הסדרת התשלום. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במידה ולא פעלת להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד הסירוב, תתבטל ההזמנה באופן אוטומטי ללא צורך בהודעה נוספת.
       • הזמנת המוצרים המוצעים באתר כפופה להימצאותם במלאי. המכללה עושה כמיטב יכולתה על מנת לוודא שהמוצרים המוצעים באתר יימצאו במלאי במועד ההזמנה, אך אין היא מתחייבת לכך. במידה ויתברר כי מוצר שנרכש לא היה מצוי במלאי במועד רכישתו, או לחלופין, התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר רכישתו, תישלח אליך הודעה מתאימה. במקרה זה, המכללה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהזמנת ופרטי ההזמנה יעודכנו מחדש. ככל ולא תהיה מעוניין במוצר החלופי, תבוטל ההזמנה והמכללה לא תחייב את כרטיס האשראי שלך, או לחלופין, תזכה אותך בסכום ששולם בגין המוצר. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי המכללה בגין היעדר המוצר מהמלאי כאמור לעיל.
       • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות לרכישות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן ביחס לסוג מסוים של עסקה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה רכישה.
      1. אספקה והובלת המוצרים

        

       • רק מוצר אשר שולם במלואו כמפורט לעיל יסופק לך לכתובת שהקלדת או מסרת בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע באתר. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית המכללה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
       • המכללה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב.
       • התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב אותך.
       • זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
       • בזמן אספקת המוצר, רשאית המכללה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
       • בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא למכללה על חשבונך. במקרה זה תחויב בדמי המשלוח ובדמי ביטול העסקה כחוק. במקרה של סירוב קבלת החבילה על ידך תחויב בהוצאות השילוח (אליך וחזרה למחסן המכללה). בכל מקרה בו התקבל מוצר פגום תוכל לפנות למכללה ולהחליפו.
      2. כשרות לביצוע רכישות באתר

        

       • בכל ביצוע של פעולת רכישה באתר הינך מתחייב בזאת למלא את התנאים הבאים:
        • הנך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18), או שאינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, תבוצע הפעולה באמצעות האפוטרופוס החוקי שלך ובהסכמתו אשר תצורף בכתב;
        • הנך בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל;
        • הנך בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי;
        • בבעלותך דוא"ל תקף ובעל כתובת למשלוח דואר בישראל (לא ת.ד.).
       • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המכללה תהיה רשאית למנוע ממך מלבצע הזמנה באתר בכל אחד (או יותר) מהמקרים הבאים:
        • ביצעת מעשה בלתי חוקי ו/או עברת על הוראות הדין;
        • הפרת תנאי מתנאי ההסכם;
        • מסרת בעת ההרשמה לאתר פרטים שגויים;
        • ביצעת מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במכללה ו/או מי מטעמה;
        • ביצעת פעולה שיש בה לפגוע באתר ו/או בפעילותו התקינה.
      1. גישה לאתר

        

       • המכללה עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא כי האתר פועל באופן תקין ורצוף. המכללה אינה מתחייבת ואינה יכולה לערוב לכך שהאתר יפעל בלא הפרעות, שגיאות, תקלות תוכנה ו/או חומרה.
       • המכללה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא כל הודעה מראש, לבצע כל אחד מהשינויים הבאים:
        • לסגור את האתר או לשנות את מהות השימוש בו.
        • לשנות ו/או להפסיק, לחלוטין או באופן חלקי, את האפשרות לגלוש באתר, לקרוא תוכן הכלול באתר, לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר ו/או לקבל כל שירות נלווה.
        • לשנות את נגישות האתר, לרבות שעות הפעילות של האתר או הציוד (לרבות חומרה ותוכנה) הדרושים לשם שימוש באתר.
        • להפוך את האתר או חלקים ממנו לנגישים למנויים בלבד, או להתנות את הגישה לאתר או לחלקים ממנו בתשלום.
        • לבצע כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים הניתנים באתר לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו באתר.
       • המכללה לא תהיה אחראית ולא תחויב בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה, ישירה ו/או עקיפה, לרבות בגין עגמת נפש, אשר ייגרמו לך ו/או לציוד החומרה בו השתמשת לגלישה באתר, הן כתוצאה מהשתתפות בפעילות באתר ו/או כניסה אליו וגלישה בו, והן כתוצאה מאי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר.
       • המכללה עשויה לספק תשובות לשאלות נפוצות המתעוררות אגב השימוש באתר, במקום מיוחד שיוקצה לכך באתר. עם זאת, המכללה אינה מתחייבת לספק תמיכה כלשהי למשתמשים באתר, והנך מאשר כי אין לך ולא תהיינה לך כל טענות כלפי המכללה בעניין זה.
      2. שימושים אסורים באתר
       • הנך מתחייב לעשות באתר שימוש אישי בלבד, ולא שימוש מסחרי.
       • הנך מתחייב שלא לבצע או לסייע בביצוע שינוי, העתקה, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, יצירה נגזרת, מכירה, השכרה, ניצול מסחרי אחר של האתר או כל שימוש שאינו שימוש אישי במחשב או של תוכנה שמקורה באתר או של מידע המופיע באתר.
       • הנך מתחייב שלא להריץ יישומי תוכנה או חומרה (לרבות תוכנות סריקה, רובוטים, תוכנות לכרית מידע ו/או כל מכשיר סריקה אוטומאטי אחר) במטרה לאתר, לשמור, להעתיק או לשנות תוכן מהאתר, לרבות יצירת אוסף או תרכובת של תכנים שמקורם באתר.
       • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
       • הנך מאשר כיידוע לך שחדירה לאתר או למערכות המחשב של האתר או המכללה מהווה עבירה פלילית, והנך מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לביצוע כל פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה לאתר או למערכות אלה, לרבות חיפוש אחר פרצות במערכות ופיצוח מערכות ההצפנה ו/או האבטחה המגנות עליהן.
       • הינך מתחייב לא לעשות באתר שינוי ו/או כל שימוש לרעה, וכן לעשות שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד. מבלי לגרוע מן האמור, ומבלי לגרוע מכל סעד חוקי העומד לרשותה של המכללה בגין הפרת תנאי כלשהו בתנאי שימוש אלה, לא תעביר אל האתר כל חומר שיש בו משום:
        • פגיעה או הפרה בזכויות מנהל האתר ו/או בזכויותיהם של צדדים שלישיים כלשהם על פי כל דין;
        • איום, ניצול לרעה, השמצה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, גסות רוח, תועבה, גזענות, הפליה אסורה או אי נעימות כלשהי;
        • עידוד או שבח להתנהגות המהווה עבירה פלילית או עוולה אזרחית או שיש בה הפרת דבר חקיקה כלשהו;
        • פרסומת או שידול לרכישת מוצרים או שירותים, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב;
        • מניעה, הגבלה או הרתעה של אחר משימוש חופשי באתר.
       • להסרת ספק, מובהר לך כי במידה ותפר מי מהתחייבויותיך המפורטות בסעיף זה דלעיל המכללה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כנגדך בהליכים משפטיים.
      1. קניין רוחני
       • האתר כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות, בין היתר, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק) כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, קוד מקור, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים, מחשבונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) ("תכנים"), המוגנים בזכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר ומדגמים), חלקם בבעלות המכללה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. הנך מתחייב שלא לנצל את האתר, או את תכניו (כולם או חלקם), למטרות כלשהן, מלבד המטרות המפורטות במפורש בתנאי שימוש אלה.
       • על אף האמור לעיל, הנך רשאי להוריד מידע מהאתר אל המחשב שלך (download), לצורך שימושך האישי (בלבד) מקום בו הותר הדבר מפורשות. אינך רשאי לבצע כל שינוי, העתקה, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, יצירה נגזרת, מכירה, השכרה או ניצול מסחרי אחר של מידע שהועבר מהאתר אל מחשבך בלא קבלת אישור מראש מהמכללה ובכתב.
       • גם במידה ותקבל אישור כמפורט לעיל, אינך רשאי לשנות את עיצוב המידע, לרבות הסרת או שינוי שמו של בעל הזכויות במידע, כפי שהוא מופיע באתר בסמוך למידע שהותר לך לנצל. הנך מצהיר כי הורדת מידע מהאתר, או ביצוע כל פעולה חוקית אחרת באתר, אינה מקנה לך זכות קניינית כלשהי באתר או בתוכנו או בחלק מתוכנו, לרבות במידע האמור.
       • הנך מתחייב שלא להעלות מהמחשב שלך אל האתר (upload) כל חומר המוגן באמצעות זכות יוצרים, סימן מסחר, מדגם ו/או כל זכות קניינית אחרת, אלא אם קיבלת את רשותו המפורשת של בעל הזכות מראש ובכתב. הנך האחראי הבלעדי לכל חבות שהיא בגין כל נזק שייגרם לכל גוף כתוצאה מהפרת זכות יוצרים או מהעברת חומר כלשהו ממחשבך לאתר.
       • בהעלאת חומר כלשהו ממחשבך אל האתר, הנך מצהיר ומתחייב:
        • כי החומר אינו מוגן באמצעות זכות קניינית של צד שלישי, או לחלופין כי קיבלת את רשותו המפורשת של צד שלישי כאמור להעלות את החומר אל האתר;
        • כי בעליו של החומר מעניק למנהל האתר רישיון בלתי חוזר, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, להשתמש, לתרגם, לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשכפל ו/או לפרסם את החומר, כולו או חלקו, וכן לשלב את החומר ביצירה קיימת, והכול בכל דרך שהיא ובכל מדיה שהיא, בהווה או בעתיד;
        • כי בעליו של החומר מעניק לכל משתמש באתר הרשאה בלתי חוזרת, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, לצפות בחומר ולהעתיקו למחשבו האישי, לשם שימושו האישי של משתמש כאמור בלבד, ובכפוף לתנאי השימוש באתר;
        • כי תשפה ותפצה את המכללה בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה בקשר עם פרסום החומר באתר, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, במידה והצהרותיך בסעיף זה אינן נכונות ומדויקות.
       • הינך רשאי להציב קישורים (links) לאתר באתרים אחרים, בתנאי שקישור כאמור יזהה את האתר באופן ברור ויפנה לעמוד השער של האתר. אינך רשאי לקשר ישירות לעמודים אחרים באתר או לתכנים ספציפיים באתר. הנך מתחייב שלא להציב קישור לאתר בכל אתר אחר המכיל תוכן בלתי חוקי, בלתי מוסרי, פוגעני או פורנוגראפי. במידה והמכללה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תורה לך להסיר קישור כלשהו לאתר, תפעל מיד בהתאם להנחיית המכללה ולא תהיה לך טענה כלשהי כנגד המכללה בעניין זה.

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

דילוג לתוכן