פסיכולוגיית המסחר – לאילו גורמים הסוחר צריך לשים לב?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]פסיכולוגית המסחר
מאמר זה נכתב ע"י דוקטור אלכסנדר אלדר .
אלכסנדר אלדר הינו דוקטור לרפואה ופסיכאטר.
למה לסחור לסחור בקלות זו אשליה, כאשר סוחר מתחיל מרויח ,הוא מרגיש שהוא בשמיd ושלא ניתμ לנצחו ואז הוא מתחיל לקחת סיכוניd גדוליd ומפסיד את הכל.אנשיd סוחריd מהרבה סיבות חלקd רציונלייd וחלקd לא .המסחר מציע הזדמנות לעשות כסr רב במהירות , הכסr מסמל חופש להרבה אנשיd למרות שלעיתיd קרובות לא יודעיd מה לעשות בחופש זה. אd אתה יודע כיצד לסחור אתה יכול לקבוע לעצמy את שעותיy ללא כל ממונה מעליy , מסחר יכול להיות מרדr אינטלקטואלי מדהי,d פוקר ופאזל ואמנd מסחר מושy אנשיd האוהביd תשבציd וחידודי
מח )חידות חמיצר( המסחר מלהיב לאוהבי ושונאי סיכוμ כאחד.
התגשמות התקוות לרוב האנשיd קימת שאיפה להגשמה עצמית ומימוש מירבי של היכולות
שלהd .דבר זה יחד עd ההנאה שבמשחק והפיתוי של הכס,r גורd לאנשיd להתמודד מול השוק . סוחריd טוביd נוטיd להיות פיקחיd ומשקיעניd הd פתוחיd לרעיונות חדשיd ובאופμ פרדוקסלי הנטיה של סוחריd טוביd אינה לעשות כסμ אלא לסחור נכוμ ומסחר נכוμ יביא איתו כסr
סוחריd טוביd נוטיd להשחיז את כישורי המסחר שלה.d השאיפה להיות סוחר טוב חשובה להd יותר מכס.r לסוחר טוב עסקה טובה אינה מלהיבה אותו ועסקה רעה אינה מדכאה אותו.הסוחר כה עסוק במסחר עד אשר כסr לא מסיח את דעתו . הבעיה עd הגשמה עצמית שהיא מלווה תמיד עd הרס עצמי .והשוק אינו מגביל את יכולות ההרס העצמי .כלומר זו פעולה עd קונפליקט
מתמיד ויכול להיות עסק יקר מאד. ואd אינy יודע לאμ אתה הולy אתה עלול למצוא עצמy
במקוd שלא התכונת אליו בכלל.
פנטזיות מול מציאות סוחר מוצלח הוא ריאליסט,הוא מכיר ביכולתו ובמגבלותיו הוא רואה מה
קורה בשוק ויודע כיצד להגיב. הוא בוחμ ומנתח את השוק ביסודיות מבלי לבצע קיצורי דר,y בוחμ
את התגובות של עצמו ועושה תוכניות ריאליות. סוחר מקצועי לא יכול להרשות לעצמו פנטזיות. למרבית האנשיd יש פנטזיות הd מנחמיd אותנו אy מונעיd מאיתנו לראות את המציאות נכוחה הפנטזיות שלנו משפיעות עלינו למרות שאיμ אנו מודעיd לכy בכלל . סוחר מוצלח חיב לזהות את
הפנטזיות שלו ולהפטר מה.μ
מיתוס המח מפסידניd הסובליd ממיתוס המח יאמרו כאשר יפסידו כי לא ידעו על סודות המסחר. לרביd מהמפסידיd קימת פנטזיה שמסחר מוצלח כרוy בשימוש בסודות כמוסיd של המסחר. פנטזיה זו מאפשר קיוd ענr שלd של שרותי יעוz וגורו למיניה.d סוחר מאוכזב לעיתיd תכופות לא יהסס להוציא אלפי דולריd על גורויd ותכניות מסחר אוטומטיות והוא לא מביμ שמסחר הוא אתגר אינטלקטואלי הרבה פחות ממה שצריy להתמודד רופא או מהנדס. סוחריd טוביd הd פיקחיd אy מיעוטd משכיליd ומרביתd אr ללא תואר ראשוμ מה שמבדיל ביμ סוחר
טוב למפסידμ זה בודאות לא השכלה פורמלית.
מיתוס ההוμ הקטμ מפסידניd רביd חושביd שהיו מצליחיd יותר אd היו בעלי הוμ גדול יותר. כל המפסידניd מועפיd מהשוק על ידי שרשרת של הפסדיd .לעיתיd כאשר סחרμ מתחיל מועr מהשוק השוק מתהפy וינוע לאותו כיווμ שאותו סחרμ חזה. המפסידμ מוכμ לבעוט בעצמו שאd הוא היה מחזיק מעמד עוד שבוע הוא לא היה נמחק אלא עושה בוכטה ובגדול. המפסידניd לוקחיd תבנית זו כאישור לצדקת הטכניקה שלהd . הd מחכיd לצבור הוμ ראשוני חדש ואז נכנסיd שוב והסיפור חוזר על עצמו והשוק שוב מוכיח שהמפסידμ צדק רק מאוחר מדי ואז
מופיעה הפנטזיה אילו היה לי יותר כסr זה לא היה קורה כי הייתי נשאר בשוק ולא מובס . אבל
האמת שאd היה לו יותר כסr הוא פשוט היה מפסיד יותר .וזה כי הוא סחר מעל למגבלותיו וניהול הכסr שלו היה רשלני , הוא לוקח סיכוניd גדוליd מדי ולא חשוב מה היה ההוμ שלו סופו להפסיד. לעיתיd משקיעיd שואליd כמה כסr נדרש כדי לסחור הd רוציd לעמוד בהפסד ראשוני

עד אשר יחלו להרוויח כסr הd נשמעיd כמו מהנדס המצפה שכמה גשריd ראשוניd שהוא יתכנμ יתמוטטו לפני שיצליח לבנות כהלכה או האd מנתח מתכוμ להרוג כמה אנשיd לפני שניתוחיו יצליחו. סוחר הרוצה לשרוד ולשגשג מוכרח ללמוד בהפסדיו והדבר נעשה בכy שיש לסכμ רק חלק קטμ מהונו בעסקה בודדת לא יותר מ2%- יש להתחיל בכסr קטμ ללמוד משגיאות ולשלd שכר
לימוד נמוy במשy כמה שניd עד אשר תירכש המיומנות.מיתוס ההוμ הקטμ מאפשר לחובבμ להמנע

מהתמודדות עd 2 אמיתות כואבות – החוסר במשמעת עצמית שלהd במסחר והחוסר בתוכנית
מסחר מסודרת.

סחור עd עינייd פקוחות  כל סוחר מצליח חייב לשלוט ב3- מרכיביd חיונייd למסחר:

  • פסיכולוגיה אישית מוצלחת.
  • מערכת מסחר לוגית.
  •  תוכנית טובה לניהול הכספי.d

3 מרכיביd אלו הd כמו רגליd של כסא בμ 3 רגלי,d תוציא רגל אחת והכסא ייפול ביחד עd מי
שיושב עליו . מפסידניd בדרy כלל מנסיd לשבת על כיסא עd רגל אחת ואולי במקרה הטוב 2 רגליd . מערכת המסחר חייבת להיות
מבוססת על כלליd ברוריd ומוגדריd אתה חייב לנתח את רגשותיy באופμ כזה שכל החלטה שלy במהלy המסחר היא שכלתנית ולא רגשית . תוכנית ניהול הכספיd חיבת לנהל את הסיכוניd כy
שלא יהיה סיכוי שתפסיד את כל כספ.y

גורו של השוק   תמיד היו גורו ותמיד יהיו גורו שהסוחריd ינהרו אחריה.d קיימיd 3 סוגי גורו :

  •  גורו של מחזוריות )בדרy כלל 4 שני(d – אd למשל אחד אומר שצפויה מפולת וכאשר

בסופו של דבר יש מפולת הוא נהפy לגורו שכולd מצפיd לדבריו ונוהריd אחריו עd שינוי
הכיווμ הוא בדרy כלל נעל.d

  •  גורו של קסמיd – גורו שפיתח שיטה חדשה או מכשיר חדש המקנה למשתמש בו יתרוμ

על סוחריd אחריd כאשר השיטה נהפכת לנחלת הכלל או כאשר השוק משתנה באופμ
שהיתרוμ היחסי נעלd גd גורו זה נעלd

  •  גורו מתיd – הדוגמא הטובה היא גאμ שנפטר ב 1950 ואילו שיטתו פורחת ויש אינספור

גופיd המבטיחיd עולd ומלואו לסוחריd בשיטתו )בראיוμ של המחבר עd בנו של גאμ סיפר הבμ שאביו לא היה מסוגל לפרנס את משפחתו בכבוד(
הציבור רוצה גורו ולכμ תמיד יקומו ויעלמו אy עליy כסוחר אינטליגנטי להביμ ששוd גורו לא
יהפוy אותy לעשיר. כאשר אתה מזהה גורו יש לy יתרוμ ואתה עשוי להרוויח, אבל רק בהתחלה . ניתμ לזהות בקלות כאשר תקופתו הסתימה והדרy היא פשוטה באמצעות  התקשורת . כתבי הכלכלה הינd שמרניd ומרבית הזמμ הd יושביd על הגדר ותמיד דבריהd הd דו משמעותייd כאשר התקשורת נותנת לגיטימציה לגורו ומקבליd את תורתו סימμ שתקופתו נגמרה והוא נמצא
בשיא תהילתו ומכאμ הדרy היא רק למטה .

הרס עצמי  מסחר הוא משחק קשה סוחר שרוצה להצליח בטווח הארוy מוכרח להיות רציני מאד
במה שהוא עושה ,הוא אינו יכול להרשות לעצמו להיות נאיבי או לסחור בגלל איזו מטרה נסתרת . לרוע המזל המסחר נעשה לעיתיd על ידי אנשיd אימפולסיבייd או מהמריd וכאלו שחושביd שהעולd חייב להd משהו. אd אתה סוחר למעμ ההתרגשות אתה נוטה לקחת עסקאות עd סיכויd
גרועיd ולוקח סיכוניd מיותריd השוק אינו סלחני ומסחר רגשני מסתייd בהפסדי.d
חבלה עצמית  יש לנו בעיה לבחוμ את עצמנו קל לנו להאשיd את כולd כאשר נכשלנו . אנחנו

קטסטרופלייd עליy לבחוμ ולמצוא את חולשותיy על מנת להשתנות . אחת הדרכיd היא לנהל יומμ ולרשוd את כל הסיבות לכניסה והיציאה של כל עסקה לחפש מאפייניd שיטתייd בהצלחה
ובכישלו.μ

המרוz ההרסני  כמעט כל עסק  מספק רשת בטחוμ לעובדיd בו הבוס הלקוחות העמיתיd לעבודה כמעט כל אחד יכול להזהיר אותy כאשר אתה פועל בצורה מסוכנת . במסחר איμ תמיכה כזו והוא מסוכμ יותר מהמקובל השוק מציע אינספור הזדמנויות להרס עצמי ללא כל רשת בטחוμ , כל אחד בקהילה תורd משהו להגנת האחר מעשיית שגיאות למשל כאשר נוהגיd אנו נזהריd שלא לגרוd לתאונות  בגלל תוצאות חמורות לנו ולנהגיd האחריd השוק פועל ללא כל זה להיפy כל סוחר מנסה להכות את הסוחר השני ההפסד שלו הוא הרווח של השני השוק הוא כמו מלחמה . לקנות גבוה מדי זה כמו לנסוע בכביש מהיר עd דלת פתוחה אr אחד לא יזהיר אותy להיפy הסוחריd האחריd יחכו לקנות ממy בנמוy ובהמשy לדוגמא לא רק שיעקרו את הדלת אלא אr ינסו לתלוש לy את היד , הפרטנריd שלy למסחר ינסו להחליש אותy והd רוציd שתכשל ההפסד שלy זה
הרווח שלה.d
שליטה בהרס העצמי  רוב האנשיd חייd את חייהd בעשיית אותd שגיאות בגיל 60 כמו שעשו
בגיל 20  אחריd מצליחיd לגדול ולצמוח להשאיר את בעיותיהd מאחור אתה חייב להיות ער
לנטייה של החבלה העצמית להפסיק להאשיd בהפסדy את המזל הרע או אחריd ולקחת אחריות על התוצאות נהל יומμ ולמד משגיאותיy מי שלא לומד משגיאות יחזור עליהd שוב אתה צריy ביטחוμ פסיכולוגי כמו שמטפס הריd זקוק לחבל ביטחוμ כללי ניהול נכוניd וקפדנייd של הכסr יכול לספק לy את רשת הביטחוμ אd אתה רואה שאינy מצליח להתגבר על בעיית ההפסדיd שלy
בעצמy חפש יעוz חיצוני.
פסיכולוגית המסחר  לרגשות שלy יש השפעה מידית על חשבוμ הבנק שלy , יכולה להיות לy מערכת מסחר מצוינת אy אd אתה מפוחד או מרוגז או עצוב בטוח תעשה שגיאות כאשר תביμ שרגשות השמחה או הפחד של המהמר מערפליd את מוחy הפסק לסחור יכולתy להצליח או להכשל כסוחר תלויה ביכולתy לשלוט ברגשותיy . כאשר אתה סוחר הינy מתמודד עd המוחות החדיd ביותר בעולd .מגרש המשחק אינו הוגμ הוא בנוי בצורה שבאה להבטיח את כשלונy . אd תרשה לרגשותיy לשלוט כשלונy מובטח. אתה אחראי לכל עסקה שאתה עושה ועסקה מתחילה כאשר אתה מחליט להכנס לשוק ומסתימת כאשר אתה מוציא את כספy החוצה רוב הסוחריd
נכשליd בשוק בגלל שהd לא היו מוכניd פסיכולוגית לנצח.

לכופμ את החוקיd  השוק מציע אינספור פיתויd והוא כמו ללכת במכרה זהב  השוק מעורר את תאוות הבצע לעוד רווח ופחד גדול לאבד אותו רגשות אלו מערפליd את תפישת ההזדמנויות והסכנות. רוב החובבניd מרגישיd כגאוניd לאחר שהצליחו בעסקה או סדרה של עסקאות זה מלהיב לחוש עד כמה אתה טוב. עד כדי כy שאתה יכול לכופr את הכלליd שלy ולהצליח וזה
בדיוק הזמμ בו מתחיל הכשלוμ כי עd הסטייה מהחוקיd מתחיל ההרס העצמי. מרבית הסוחריd מחזיריd לשוק את  הרווחיd שלהd השוק מלא בסיפורי הצלחה .הצלחת הסוחר היא לא המכה הבודדת אלא היכולת לצבור את ההו.μ אתה צריy לסחור בצורה אובייקטיבית כפי שאפשר נהל יומμ על כל העסקאות שלy לפני ואחרי , גרפיd , גליוμ אלקטרוני הכולל את כל העסקאות כולל עמלות ותדאג לפיקוח קפדני על כללי ניהול הכסr יתכμ ותצטרy להשקיע בניתוח עצמי יותר ממה שתשקיע בניתוח השוק. כאשר המחבר החל במסחר הוא קרא כל ספר בנושא פסיכולוגית מסחר בכולd היו אינספור עצות וכל אחת היתה הגיונית רק שהאחת סתרה את השניה )לדוגמא קרא את כל עיתוני הכלכלה – אל תקרא כלוd ,סמוy רק על עצמy ועל כושר ניתוח השוק שלy , אל תסחור בשעה הראשונה – סחור בעיקר בשעה הראשונה( בסופו של דבר מה שעיצב את תפיסתו לגבי דרy המסחר נבעה ממקצועו הפסיכיאטריה. לאחר שנוכח באפקטיביות התמיכה של קבוצת
אלכוהוליסטיd אנונימייd (AA) הוא השתתr באחת הפגישות והגיע למסקנה שעליו לטפל

בהפסדיd באותה דרy בה אלכוהוליסטיd מטפליd בהתמכרות לאלכוהול . לקבוצת AA קימת
תוכנית טיפול בת 12 שלביd המיושמת גd בנושאיd אחריd הכרוכיd בהתמכרות.
הכחשה  אדd מμ הישוב שותה לעיתיd בארועיd חברתייd או למעμ  הכיr הוא יודע את הגבולות ויודע מתי להפסיק. אלכוהוליסט כאשר הוא שותה הוא רוצה עוד ככל ששותה יותר הוא רוצה יותר עd הזמμ חייו נהרסיd אy אr פעd לא הוא האשd תמיד יש אשמיd אחריd ותמיד יטעμ שהוא מסוגל לשלוט בכמות אותה הוא שותה הוא נמצא בשלב ההכחשה והצעד הראשוμ הוא להכיר בבעיה שהוא נשלט על ידי האלכוהול ולא להיפ.y מבחינה זו יש התאמה מלאה ביμ
האלכוהוליסט לביμ סוחר מפסיד אשר ישנה טקטיקות מסחר או ניירות וימשיy להפסיד עד אשר יצא משלב ההכחשה ויודה  שהסיבה לכישלונות נעוצה בו בעצמו ובצורת מחשבתו ולא בגורמיd אחריd . וכפי שאלכוהוליסט מודה שהוא נשלט ע"י אלכוהול כμ סוחר צריy להודות שהוא נשלט ע"י הפסדיו ולהתחיל לבחוμ את עצמו למציאת הסיבות לכשלוμ .בדרy כלל הדבר קורה בהפסד טוטאלי שממנו רק מעטיd מצליחיd להתרומd שוב . סוחר מצליח כאשר מתחיל לספוג הפסדיd עוצר ומתחיל לנתח את עצמו ואת הדרy עד שהוא מוצא את הסיבות הנכונות ומתאיd עצמו מחדש. מפסידμ לא עוצר וממשיy להפסיד עד אשר מגיע לקרקעית .ישנd סוחריd שמגיעיd לקרקעית לאחר מספר שבועות של מסחר אחריd ממשיכיd להזיμ את ההפסדיd ממקורות
חיצונייd . אנו כל ימי חיינו בוניd תדמית עצמית ולרובנו יש הערכה עצמית גבוהה זה כואב כאשר הערכה זו מתנפצת והדבר הראשוμ שאנו רוציd לעשות זה להתחבא. אy עליy להביμ שכמעט כל סוחר היה במצב זה סטטיסטיקה מלמדת ש 90% מהסוחריd נעלמיd מהמסחר תוy שנה רק מעטיd מצליחיd להתחיל את התהליy של שיקוd עצמי בדרy של הודאה שהסיבה האמיתית לכשלוμ שלו היא בו עצמו , תוכל להתחיל את הדרy להיות סוחר מנצח ע"י פיתוח משמעת עצמית
חדשה .והדרy היא כמו אלכוהוליסט- כל יוd בתורו להשאר פיכח כy הסוחר ישאר בלי הפסדיd . חשוב לעשות הבחנה ביμ הפסדיd שיטתייd לביμ סיכוני שוק בעל חנות שמציעיd לו מוצר חדש לוקח בחשבוμ שיתכμ והמוצר לא ילy והוא יפסיד ולכμ הוא לוקח כמות קטנה אd הוא ייקח מכולה מהמוצר אזי לא מדובר על סיכוμ עסקי אלא הימור וזה ההבדל הגדול. סוחר מצליח לעולd לא ייקח סיכוμ שיכול במכה אחת להוציא אותו מהשוק אפילו אd יעשה מספר שגיאות רצופות
כסוחר הינy בעסק של מסחר ואתה חייב להגדיר את רמת הסיכוμ שלy שהיא מכסימוd כסr שהוא מוכμ לסכμ על עסקה בודדת אחת. איμ לזה כלל ברור בדולריd כמו בעסקיd אחריd זה תלוי בגודל החשבוμ שבו אתה סוחר בשיטת המסחר וגודל הכאב שאתה מוכμ לחוות. סוחר הגיוני
לעולd לא יסכμ יותר מ 2% לעסקה בודדת אd יש לy $30,000 לעולd אל תסכμ יותר מ 600 $ לעסקה בודדת . גd אd אתה רואה עסקה מוצלחת ושאתה צריy לסכμ יותר מ 2% אל תבצע אותה תנסה לצמצd את העמלות שלy אy אל תאשיd את הברוקר בהפסדיd שלy אd אתה מפסיד
אפילו דולר אחד יותר ממה שתכננת אתה מפסיד.μהאd יש לy מערכת תיעוד טובה? אd לא זה סימμ של מהמר ושל מפסיד,μ איש עסקיd מוצלח דואג לתעד את כל פעולותיו תאריy ומחיריd של
כניסה ויציאה עמלות סטופ , סטופ מתנייד, סיבות לכניסה , יעדיd ליציאה , רווח מכסימלי ,
הפסד מכסימלי וכל אינפורמציה חיונית אחרת .

מרוויחיd ומפסידיd   אנו באיd ממקומות שוניd עd תרבות שונה ומביאיd איתנו מנטליות שונה ומטעμ רגשי שונה, אd רובנו ננהג בשוק כמו בחיי היוd יוd נפסיד. הרווח וההפסד בשוק תלוי בגישתנו וברגשות שלנו כלפי רווח והפסד , פחד וחמדנות וכיצד אנו שולטיd בהתרגשות של המסחר והסיכוניd .בראש ובראשונה הדבר תלוי ביכולתנו להשתמש בשכלנו במקוd ברגשותינו
סוחר ששמח לרווחיd ועצוב בהפסדיd אינו מסוגל לנצל את שכלו, כי רגשותיו שולטיd בו ובסופו של דבר יפסיד .כדי להיות מנצח אתה צריy להכיר את עצמy ולפעול בקור רוח ובאחריות .הפחד מכישלוμ יכול לדחוr אותנו לנסות פתרונות קסd ובאותו זמμ גורd לנו להשליy דבריd מועיליd
מהידע שלנו .
כמו אוקיאנוס    השוק הוא כמו אוקיאנוס שנע בלי קשר למה שאנחנו עושיd אתה יכול לקנות למכור לשמוח להיות עצוב וכל הרגשות האלה הd לא קשוריd בשוק אלא רק בתוכy והשוק לא מושפע מה,d השוק אינו יודע שאתה קייd ואינy יכול להשפיע עליו אתה יכול רק לשלוט על
התנהגותy . ימאי לא שולט על האוקיאנוס הוא לומד על מהותו, על הזרמיd ,הרוחות ובעיקר איy להפליג באופμ בטוח .והוא יודע מתי להפליג ומתי להישאר על היבשה .האוקיאנוס יכול להיות מועיל מאוד אy גd מסוכμ יותר . ככל שההתנהגות שלנו תהיה מתאימה יותר כy נלמד להפיק
ממנו יותר .סוחר חייב ללמוד כמו ימאי על גאות ושפל ,מגמות ודשדוש. לעולd לא תשלוט בשוק , אy תוכל לשלוט על עצמ.y סוחר מתחיל יכול להרוויח סדרה של עסקאות ואז להרגיש כאילו הוא מסוגל ללכת על פני המי,d הוא לוקח סיכוניd פרועיd ומפסיד הכל מצד שני סוחר מתחיל הסופג מספר הפסדיd ברצr מרגיש כה מפוחד שאינו מסוגל לתת פקודה אr שמתקבל איתות סופר חזק לקנות או למכור , כאשר הרגשות שולטות השמחה תגרוd שתפסיד בסופו של דבר והפחד ימנע ממy להרוויח סוחר מצליח משתמש בראשו ונשאר רגוע רק חובבניd נשלטיd על ידי רגשותיהd
הרגשות הd מותרות שהסוחר המצליח אינו יכול להרשות לעצמו .
מסחר רגשי   מרבית האנשיd מחפשיd התרגשות זמרי,d שחקני,dספורטאיd מרוויחיd הרבה יותר מפרופסוריd וטייסיd כי זה מה שאנשיd מחפשיd .השוק הוא ביμ המקומות המרגשיd ביותר זהו ספורט מלהיב לצפייה וספורט מלהיב להשתתr . תאר שאתה יכול להצטרr למשחק בליגה הלאומית תמורת סכוd כסr אd תצליח להכות )בייסבול(תקבל שכר כמו מקצוע.μ השחקμ המתחיל מצליח להכות מספר מכות מוצלחות ואז הוא חושב שהוא טוב יותר מהמקצועניd כמה
זמμ לדעתy אותו אחד ישרוד .
שליטה על חייr   כאשר קוr פוגע במקרה ברגלו בעת קפיצה על עz הוא נמלא חמת זעd ובועט  בעz מצחיק ? תסתכל על עצמy השוק יורד , אתה בפוזיציה לונג ,ומה אתה עושה מכפיל את השקעתy על מנת להתחשבμ עd השוק ולהתאזμ , מצחיק? מה ההבדל בינy לביμ הקוr . כעס פחד
או יותר מזה שמחה הורסות לy את הסיכוי להצליח .אתה חייב לנתח את התנהגותy ולא לאפשר
לרגשותיy לשלוט בחייy אנחנו כועסיd על השוק  אנחנו מפחדיd ממנו אנחנו מפתחיd אמונות
תפלות והשוק כמו האוקיאנוס ממשיy לנוע שקט ,רגוע או גליd  וסערות. בשוק איμ התחלה אמצע או סוr רק מה שיצרת במוחy אתה . לעיתיd נדירות מישהו מאיתנו גודל ולומד איy לפעול בזירה שמאפשרת חופש מוחלט של פעולה ללא כל מגבלות בכל צורה שהיא . אנו מנסיd לרמות את
השוק פועליd כאילו אנו מרכז העולd ולא מביניd שהשוק אינו מודע לקיומנו .

לפרטים על קורס אופציות מורחב לחצו כאן עכשיו >>>[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

דילוג לתוכן