banner

תקנון סדנה לעצמאות פיננסית

תקנון השתתפות בסדנא בנושא "עצמאות פיננסית" במכללת פסגות

חברת מכללת א.ר פסגות בע"מ (להלן: "המכללה"), מכריזה על השקת סדנא בנושא "עצמאות פיננסית" במסגרתה, ייחשף הסטודנט לעולם יסודות כלכלת המשפחה ויוענקו לו ידע וכלים יישומיים רבים שיאפשרו לו לזהות בעיות בהתנהלות הכלכלית של המשפחה ולסייע בבניית תכנית כלכלית נכונה ובריאה.
הרישום וההשתתפות בסדנא ללא עלות, כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה להלן ("התקנון") הרישום לסדנא מהווה הסכמה לתנאי התקנון, על כן, קרא/י אותו בקפידה.

1. תקופת הזכאות להשתתפות בסדנא

ללקוחות הרוכשים קורסים בין התאריכים החל מ- 11.10.2015 ועד לתאריך 31.12.2015 או עד  גמר מקום בהתאם למגבלות הכתה, המוקדם מבניהם.

2. זכאות להשתתפות בסדנא ללא עלות

2.1. זכאים להשתתף בסדנא ללא עלות הנם לקוחות פרטיים, שרכשו קורסים מהמכללה, בשווי כולל של מינימום 4500₪ (כולל מע"מ).
וכן רק ללקוחות אשר קיבלו ואישרו את תנאי התקנון המסדיר את ההשתתפות בסדנא, כפי שמוצגים בתקנון זה במלואם. רישום לסדנא מהווה הסכמה מלאה לכל תנאי מתנאי התקנון.

3. הסדנא
3.1. שווי הסדנא: 700 ₪ כולל מע"מ. (ללא עלות ללקוחות הזכאים)
3.2. מפגש אחד באורך 3 שעות. מועדי קיום הסדנא יתואמו מול הסטודנט בהתאם למועדים המוצעים על ידי המכללה בלבד.
3.3. הסדנא תועבר בסניפים הבאים בלבד: רחובות, ירושלים.
3.4. לקוח שלא יממש את זכאותו לסדנא מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי להחזר כספי או הטבה כלשהי.
4. מה נלמד בסדנא?:
– איך אפשר לצאת לעצמאות פיננסית?
– ביטוח וביטוח פנסיוני
– התנהלות כלכלית שוטפת
– שיטות להתייעלות כלכלית
– היבטים התנהגותיים בכלכלת המשפחה

5. מדיניות ביטול
5.1. לקוחות שיבקשו לבטל או לדחות את השתתפותם בסדנא יודיעו לשירות הלקוחות של המכללה על ביטול השתתפותם לפחות 48 שעות לפני קיום הסדנא. ניתן לשלוח בקשת ביטול גם באמצעות פקס שמס' 08-9406909 או לכתובת מייל: [email protected]://psagot.org.
5.2. לקוחות שיבטלו את הקורס לאחר ההשתתפות בסדנא או לא יגיעו לסדנא לאחר ששובצו (ולא שלחו בקשה לביטול השתתפותם במועדים שנקבעו), יחויבו בשווי הסדנא בסך של 700₪ כולל מע"מ. אין באמור בכדי לפגוע במדיניות ביטול הקורסים המופיעה בהסכם ההתקשרות שיקבל הלקוח במעמד ביצוע העסקה.
6. היעדר אחריות

6.1. הסדנא כמו גם חומרי הלימוד וההדרכות מטעם מרצי הסדנא, מהווים המלצה בלבד, והם אינם מהווים ייעוץ ו/או שידול לפעילות השקעה ו/או מסחר כלשהי. הלקוח, ככל שבמבצע פעולות כאמור, פועל על דעתו העצמאית ואחריותו – בלבד.

6.2. אין באמור לעיל משום המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעות, ואינו יכול לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. המכללה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם ממימוש זכויות הלקוח על פי תכנית זו.
7. כללי

7.1. תקנון זה ממצה את כל התנאים המלאים והמחייבים ביחס לתכנית. במקרה של סתירה בין האמור לתקנון לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל-פה לרבות בהסכם ההתקשרות, יחולו הוראות תקנון זה.

7.2. מתן השירות ללקוח כרוך בחשיפה למידע סודי של המכללה, הכולל, בין היתר, שיטות לימוד, שיטות מסחר, שיטות ניתוח נתונים, נתוני מסחר, גרפים, ניתוחים, תמחירים, מערכות מידע, סימני מסחר, אשר כולם קניינה הרוחני המוגן של המכללה (להלן: "המידע הסודי"). הלקוח מתחייב שלא לעשות שימוש במידע הסודי, אלא לשימושו האישי והפרטי. פגיעה בקניינה הרוחני של המכללה וגילוי המידע הסודי כנ"ל, יובילו למיצוי מלוא זכויות המכללה כדין.

7.3. המכללה תהיה רשאית להפסיק את המבצע ו/או לשנות ו/או לעדכן את תנאי התכנית בתקנון זה בכל עת, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי. ובלבד שלא יגרעו מזכויות הלקוח על פי תקנון זה במהלך תקופת התוכנית, קודם לשינוי/ביטול כאמור.

7.4. המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי התכנית כמפורט בתקנון.