banner

תקנון חבר מביא חבר 2019

תקנון מבצע "חבר מביא חבר 2019" מכללת פסגות

 

מבצע "חבר מביא חבר" מתייחס להרשמה של אדם שנרשם בעקבות המלצה של סטודנט קיים במכללה ו/או בוגר של המכללה אשר ההמלצה עליו הגיע לידי המכללה בתקופת המבצע (להלן: "ההמלצה"):

  1. במבצע רשאי להשתתף כל סטודנט שרשום ומשובץ לקורס במכללה ו/או בוגר של המכללה (להלן: "הממליץ").
  2. תקופת המבצע: מיום 31.12.2019 ועד 1.1.2019.
  3. המבצע: כל סטודנט ו/או בוגר של המכללה שהמליץ במסגרת קמפיין המכללה לאדם אחר שלא נרשם, או ביקש בעבר להירשם לשירותי המכללה ממקור אחר, על קורסים במכללה ובעקבות המלצה זאת, נרשם הסטודנט לקורסים במכללה (מותנה ברישום לקורס בעלות של 4,000 ₪ ומעלה) והשתתף בלפחות שני מפגשים ראשונים במלואם, יהיה זכאי להטבה שבמסגרתה יקבל שובר לתווי קנייה ע"ס 300 ₪ עבור כל חבר שיירשם לקורס בעקבות המלצתו כאמור לעיל, ובכפוף לכך שהחבר לא יבטל את הרשמתו.
  4. ההמלצה תתבצע באמצעות השארת פרטים בדף נחיתה ייעודי למבצע שנמצא באתר המכללה.
  5. על הסטודנט/הבוגר המוסר את הפרטים של החבר, לבקש מראש את אישורו של החבר לכך שהמכללה תוכל ליצור קשר עם החבר לצורך הרשמתו ולצורך מסירת פרטים על קורסי המכללה.

אין למסור למכללה פרטים על חברים שלא נתנו את הסכמתם מראש לפנייה אליהם לצורך רכישת קורסים.

  1. אין הגבלה על מספר המומלצים אשר סטודנט ו/או בוגר יהא זכאי בגינם לשובר, אולם הסטודנט ו/או הבוגר לא יוכל לקבל שובר בגין אותו חבר יותר מפעם אחת. כמו כן, סטודנט ו/או בוגר לא יהא זכאי לשובר אשר עליו כבר הומלץ במסגרת אותו מבצע, על ידי סטודנט ו/או בוגר אחר לפניו.

* מכללת פסגות רשאית להפסיק את המבצע בכל שלב וללא הודעה מוקדמת.

 

להמלצה על חבר לחץ על הקישור